Resevillkor

Allmänna resevillkor
När du köper en resa av Iventus gäller svensk konsumentlagstiftning, bl.a. paketreselagen och resegarantilagen. De allmänna resevillkoren kompletteras av Iventus särskilda resevillkor som anges nedan.   

Särskilda resevillkor
Särskilda resevillkor ersätter och kompletterar i förekommande fall angivna Allmänna Resevillkor. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor.


Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften ska inbetalas per omgående, dock senast 7 dagar efter bokning.
Vid bokning senare än 45 dagar före avresa ska hela resans pris betalas omgående.
Anmälningsavgiften dras av vid resans slutbetalning. Det är alltså ingen extrakostnad.


Slutbetalning 
Slutbetalning för de flesta resor ska vara oss tillhanda senast 45 dagar före avresa.
För kryssningar ska slutbetalning vara oss tillhanda senast 92 dagar före avresa.
Om tidigare slutbetalning krävs framgår det av bokningsbekräftelsen.
För ett antal resor ska slutbetalning vara oss tillhanda senast 70 dagar före avresa.


Avbeställningskostnader  

För kryssningar: 
Vid avbeställning tidigare än 92 dagar innan avresa: anmälningsavgiften
92-61 dagar före avresa: anmälningsavgift + 25% av resans totalpris.
60-51 dagar före avresa: anmälningsavgift + 50% av resans totalpris.
50-35 dagar före avresa: anmälningsavgift + 75% av resans totalpris.
Senare än 35 dagar före avresa: resans totalpris

För gruppresor med Transsibiriska järnvägen, weekendresor med SAS, St Petersburg minivecka, St Petersburg-Moskva, Centralamerika, Kuba, Oman, Colombia, Filippinerna, Sri Lanka, Nepal, Nordkorea, Nord- och Sydkorea, Moldavien och Transsylvanien med Transnistrien, Vita havet med Solovetskijöarna, resor med SvD accent:
Vid avbeställning tidigare än 70 dagar innan avresa: anmälningsavgiften
70-22 dagar före avresa: anmälningsavgift + 50% av resans totalpris.
Senare än 22 dagar före avresa: resans totalpris.

För övriga resor gäller:
1. Resor med slutbetalning 70 dagar innan avresa
Vid avbeställning tidigare än 70 dagar innan avresa: anmälningsavgiften
70-22 dagar före avresa: anmälningsavgift + 50% av resans totalpris.
Senare än 22 dagar före avresa: resans totalpris.

2. Resor med slutbetalning 45 dagar innan avresa
Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresa: anmälningsavgiften.
45-22 dagar före avresa: anmälningsavgift + 50% av resans totalpris.
Senare än 22 dagar före avresa: resans totalpris.


För alla resor:
Har visumavgift erlagts och visumprocess påbörjats återbetalas aldrig visumavgift.

Vid paketresa, hotellreservation eller flygresa som har strängare avbeställningsvillkor än de ovan nämnda, gäller dessa strängare villkor. Det anges i så fall på vår hemsida såväl som på bokningsbekräftelsen.

Avbeställning kan göras på följande sätt:
Vardagar dagtid på telefon 08 - 651 45 23.
Dygnet runt kan avbokningar göras via e-post: 
info@iventustravel.se.

Vid avbeställning ska reguljärbiljett på flyg samt övriga färdhandlingar omgående återsändas till Iventus för att återbetalning, i enlighet med gällande villkor för avbeställning av resa, ska erhållas.

Förbehåll om ändring av priser och avtals-villkor
Iventus förbehåller sig rätten att innan avtal slutits med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog/broschyr/prislista/faktablad/hemsida.

Iventus förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkor för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor, paragraf 12.


Ändringar i resans genomförande
Dagsprogram för rundresor och utflykter är i viss mån preliminära, då olika omständigheter (t.ex. inställda eller försenade tåg, helgdagar, trafikkaos och väderförhållande) kan göra att ändringar i dagsprogram är nödvändiga. Förändringar av detta slag medför normalt ingen reduktion av resans pris.  


Ändringar
Ändringar som innebär annan avresedag eller destination räknas som avbeställning och nybeställning. Justering av en eller flera delar i det redan inbokade arrangemanget medför en expeditionskostnad om 300:- per person och ändrad del av arrangemanget.


Reslängd
Av praktiska skäl anges reslängd efter utrese- respektive hemkomstdag, även om en resa startar på kvällen och/eller återkommer på morgonen. Angiven reslängd omfattar därför ej alltid hela dagen.


Deltagarbevis och biljetter   
Det åligger resenären att omgående kontrollera uppgifter såsom reslängd, pris, rumstyp och/eller biljett. Det är viktigt att såväl för- som efternamn stavas på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Om resenären saknar pass, visum och flygbiljett vid resans avgång kan ingen återbetalning ske. 


Flygbiljetter 
Flygbiljetten kan endast användas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- och hemresa. Namnbyten är förenade med kostnader. Flygbiljetterna för de flesta resor är gruppbiljetter med reguljärflyg för vilka återbetalning av avgiften ej kan erhållas.
 

Preliminär tidtabell 
Flygtiderna är alltid preliminära och kan komma att ändras, även de som anges på bokningsbekräftelsen. Om de preliminärt angivna tiderna ändras kontaktas resenären så snart som möjligt. Tidtabellsändringar på under 30 minuter meddelas ej. 

Vi rekommenderar att du bokar eventuella flyg- eller tåganslutningar som är ombokningsbara. Iventus ersätter inte uppkomna kostnader i samband med om- eller avbokning av anslutningsbiljetter. Detta gäller även om en resa ställs in.


Minimiantal
Minsta antal deltagare som krävs för resans genomförande: 10 deltagare.


Tilläggsarrangemang
Utfärder kan ställas in om färre än 5 resenärer anmält sig. Det är dock endast i undantagsfall som Iventus väljer att ställa in en utflykt även om färre än 5 deltagare anmält sig. 


Bagage
Iventus ansvarar ej för stöldbegärligt gods som till exempel kameror, smycken, kontanter etc. som har packats i bagaget. 


Reservation för tryckfel
Iventus reserverar sig för tryck- och korrekturfel i publiceringar. 

 

 

Övrig information

Bokning av resa
Resan kan bokas per telefon, post eller via vår hemsida. Det är  mycket viktigt att ange korrekt namn. Såväl förnamn som efternamn ska ha samma stavning som i passet.

Efter anmälan skickar vi en skriftlig bekräftelse/faktura. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Betalning av anmälningsavgift skall ske inom 7 dagar. Vid bokning senare än 40 dagar före avresan ska hela resans pris betalas omgående.


Inkvartering
De hotellen som anges på våra resor är preliminära och kan komma att bytas ut mot annat hotell med likvärdig standard. Om inget annat anges ingår del i dubbelrum i resans pris. 

På vissa resor kan man som ensamresenär boka del i dubbelrum. På vissa resor måste ensamresenär betala enkelrumstillägg. På varje hotell finns ett begränsat antal enkelrum reserverade, och enkelrumstillägget som betalas ses som en avgift för att ensam disponera ett rum. 


Pass och visum 
För flertalet resor krävs giltigt pass och visum. Kortfattad information ges under fliken Visum och vid presentationen av varje resa.
Ytterligare information och anvisningar medföljer bokningsbekräftelse/faktura. I det fall anvisningar inte följts, pass eller ansökningshandlingar inte inkommit i tid etc., kan resenären bli debiterad de extra kostnader detta medför, t.ex. expressavgifter till respektive ambassads visumavdelning, budavgifter samt extra portokostnader.  Resenären ansvarar själv för att giltigt pass och erforderliga viseringar finns i ordning för resan. 


Hälsobestämmelser, vaccinationer
Kortfattad information om vaccinationer m.m. får resenären tillsammans med färdhandligarna för resan.
Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral. Resenären ansvarar själv för beslut om vaccinering.


Övrigt
Resenär med handikapp eller allergi ombedes vänligen att meddela detta vid inbokning.

Valuta
Alla priser på hemsida och i katalog anges i SEK om inget annat anges.


Teknisk arrangör
Iventus International Travel AB
Bergsgatan 25
112 28 STOCKHOLM
Telefon: 08-651 45 23

Lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet.

Om resegarantier
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner: 

Sammanlänkade researrangemang
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. 

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-700 08 00.
---------------------------------------------------------------------

Standardupplysningar om paketresor
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU)  2015/2302.

Därför  omfattas  du  av  alla  EU-rättigheter  som  gäller  för  paketresor.  Iventus kommer  att  ansvara  fullt  ut  för  att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har  Iventus, enligt lag,  ett  skydd för att  återbetala dina  betalningar och, när  transport ingår  i  paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar  på obestånd.

 

Powered by Travelize